Say Hi, Hello, Namaste, Vanakkam, Namaskaram, Nomoshkar,